Jump to content

AssyrianChurchV

Members
  • Content Count

    0
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About AssyrianChurchV

  • Rank
    BOMT

Single Status Update

See all updates by AssyrianChurchV

  1. ܬܪ̈ܝܢܒܫܐ ܕ ܓܲܝܵܣܵܐ ܕܥܹܐܕܼܵܐ ܕܩܝܵܡܬܵـܐ ܕܡܵܪܲܢ ܘ ܦܵܪܘܿܩܲܢ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܒܪܹܗ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܓܵܘ ܡܕ݂ܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕ ܦ̮ܝܲ… https://t.co/HgiuJIR4ji

×
×
  • Create New...